Beautiful You

Waxing

Eyebrow

$15

Lip

$12

Chin

$12

Nostril

$10

Side Burns

$15

Full Face

$35